תנאי שימוש באתר מדריך רום

 1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים, ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר "מדריך רום" אין משום המלצה או חוות דעת. וקבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר "מדריך רום" הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
 2. מערכת אתר "מדריך רום" אינה אחראית בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות, פרסומות ידיעות וכד' שמתפרסמות באתר "מדריך רום".
 3. אין המערכת אחראית לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות הפרסומות והידיעות המתפרסמות באתר "מדריך רום".
 4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר "מדריך רום" או מטעמו של אתר "מדריך רום" שייך באופן בלעדי לאתר "מדריך רום". אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אתר "מדריך רום", מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר "מדריך רום" באמצעות הסכמים שונים בין אתר "מדריך רום" לבין אותם צדדים.
 5. השימוש באתר "מדריך רום" מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר "מדריך רום" ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
 6. המשתמש ו/או המפרסם באתר מתחייב לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
 7. המשתמש באתר מתחייב לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
 8. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
 9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה אתר "מדריך רום" ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת בלא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש:
  1. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.
  2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
  3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של אתר "מדריך רום".
 10. בכל מקום בו מופיע אתר "מדריך רום" הכוונה לחברת דפי רום בע"מ והפועלים בשמה ומטעמה, לרבות אתרי אינטרנט קשורים.
 11. חב' דפי רום בע"מ נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר "מדריך רום", אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי אתר "מדריך רום", ועובדה זו מובהרת למשתמש על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר "מדריך רום" או מכל סיבה אחרת, לא תחול על אתר "מדריך רום" כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.
 12. מדיניות הגנת הפרטיות:
  אתר "מדריך רום" יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר "מדריך רום" או הצטרפות ו/או שימוש באתר "מדריך רום" וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר "מדריך רום" (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:
  1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר "מדריך רום" ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר "מדריך רום".
  2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר "מדריך רום" ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר "מדריך רום" יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
   1. כתובת מגורים או כתובת אחרת;
   2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
   3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
   4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר "מדריך רום".
  3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר "מדריך רום". לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר "מדריך רום" בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
  4. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר "מדריך רום" בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר "מדריך רום" לכתובתwww.rom-guide.co.il ואתר "מדריך רום" ישתדל להיענות לפנייה.
  5. אתר "מדריך רום" יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר "מדריך רום". אתר "מדריך רום" שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
 13. אבטחת מידע:
  1. אתר "מדריך רום" ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. חברת דפי רום בע"מ נוקטת אמצעים להבטחת המידע באתר "מדריך רום". אולם, מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט (מקומית ועולמית), לא ניתן מטבע הדברים להבטיח חסינות מוחלטת בפני חדירות לאתר, ולמחשבי חברת דפי רום בע"מ, ועובדה זאת מובהרת למשתמש על מנת שיחליט האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר.
  2. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש, בגלל חדירת צד ג' לאתר "מדריך רום", או מכל סיבה אחרת, לא תחול על חברת דפי רום בע"מ כל אחריות כלשהיא, לרבות אחריות לפיצוי המשתמש. אנחנו מפנים בזה את תשומת לב המשתמש מראש.
  3. אתר "מדריך רום" אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך אתר "מדריך רום" לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת אתר "מדריך רום".
 14. דין וסמכות שיפוט:
  1. על השימוש באתר "מדריך רום" יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר "מדריך רום", הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
Back to Top